Staarnen bïjre

Jis maahtah daam lohkedh jïh guarkedh: aellieh kommenteerh daaroen gïelesne. Daam tjaalam barre dejtie gieh mijjen gïelem guarkoeh.

Manne sïjhtem dejtie saemide gaarmerdidh guhth leah dan tjarki barkeme dan orre latjkemen åvteste SANKS:en jïh Jiemhten Leeneståvroen gaskoeh. Daenbien Saajla Persson radiosne govlem.  Dïhte dan soe hijvenlaakan tjïelkesti mannasinie vihkeles saemide åadtjodh jeatjabidie saemide båetedh soptesestidh dåeriesmoeri bijre.  Sajla doesteles, jïh soptsesti guktie lij gosse viehkiem syökeme, gukie dah staarnebarkiej satnem dåastohtamme. Vielie soptseste jeatjebh saemieh seamma tsiehkesne goh dïhte orreme.

Goltelh Saajlam daesnie: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6095441

Im leah jïjnjesisidie soptsestamme guktie munnjien daan minngemes orreme tjaktjen gosse dah sjuvnjedh balvh mov aavoem jieliemisnie gaptjeme. Barkoes amma munnjien dillie domti saemine årrodh barre laedtiej siebredahkesne årrodh. Viehkiem gujht åadtjoejim, jïh hijven lea åadtjodh soptsestidh guktie. Sovmem enn buerebe lea munnjien orreme åadtjodh naan saemine soptestidh, jallh giejnie gie guarka guktie lea saemine årrodh. Daan åvteste manne guarkam mannasinie daate maam Jiemhtesne daelie heannede amma vihkeles.

Manne aaj lohkeme maam ÖP:sne tjaalasovveme daan bïjre. Desnie Piere Bergkvist soptseste mannasinie vïhkeles ahte dah mah berkieh staarnine edtjieh maehtedh saemiegujmie barkedh. Dïhte lea tjabreme daan latjkemen åvteste dan åvteste goh  daate dan joekoen vïhkeles aamhtese sutnjien. Piere duasta soptsestidh guktie lea orreme gosse idtji vielie sïjhth jieledh. Manne ikth goltelamme gosse håaloeji jïh sïjhtim barre tjearodh gosse dam govlim guktie.

Lohkh dle daesnie maam Pïere jeahta: http://www.op.se/allmant/jamtland/avtal-for-att-forbattra-halsan-bland-samer